Parkeringsbestemmelser

PARKERINGSBESTEMMELSER – UTSIKTSVEIEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 18. mars 2019

1. Antall parkeringsplasser – gjesteplasser

 1. Borettslaget har p.t. 40 utendørs parkeringsplasser og 107 parkeringsplasser i felles garasjeanlegg. 6 av parkeringsplassene utendørs er forbeholdt leilighet 1, 39, 51, 65 og 90, som ikke har parkeringsplass i garasjeanlegget.
 2. Borettslagets parkeringsplasser utendørs er også borettslagets gjesteparkeringsplasser.

2. Generell regulering av parkering

 1. Trafikk og parkering på borettslagets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke oppstår fare eller lagets beboere blir unødig forstyrret.
 2. For å sikre lagets beboere parkeringsplass til husstandenes personbiler, må en andelseier:

a) kun parkere bil tilknyttet husstanden på parkeringsplass i garasjeanlegget. Har husstanden en eventuell bil nr. 2, skal denne parkeres på ledig plass på utendørs parkeringsplass.

b) Beboere som har parkeringsplass i felles garasjeanlegg skal ikke benytte parkeringsplass utendørs til husstandens bil nr. 1.

c) Borettslagets parkeringsplasser skal ikke benyttes til plassering av store varebiler, campingbil/-vogn, tilhenger eller annet.

d) Det er kun tillatt å oppbevare et sett bildekk på parkeringsplassen i garasjeanlegget. Dette etter henvisning fra brannvesenet.

3. Alminnelige parkeringsbestemmelser

 1. Parkering skal kun skje på oppmerkede/anviste plasser, som er avsatt til dette formål.
 2. Parkering utenfor oppmerkede områder, så som i innkjørsler, foran innganger, på plener eller lignende, er ikke tillatt.
 3. Parkeringsplasser må kun benyttes til parkering av registrert motorsykkel/moped, personbil eller varebil. Motorsykler/mopeder kan også parkeres utenfor trafo på parkeringsplass utenfor nr. 46.
 4. Det er IKKE TILLATT å lade EL-biler/ladbare hybrider, eller benytte andre strømkrevende apparater som for eksempel motorvarmer, i garasjeanlegget. Dette skyldes at det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for slik bruk.
 5. Det er IKKE TILLATT å borre i vegger, tak, søyler eller gulv i garasjeanleggene. Dette skyldes at det er montert et strømførende system i betongen for å forhindre korrosjon på armeringen. Skulle det oppstå helt spesielle behov for inngrep i konstruksjonen, må dette søkes skriftlig om til
  styret. (Bruker av parkeringsplassen kan holdes økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av inngrep).

(6) Borettslaget vil, uten varsel og for eier av kjøretøyets regning og risiko, fjerne kjøretøy(besørge borttauing) som:

a) er plassert i strid med bestemmelsene i disse parkeringsbestemmelser eller i borettslagets ordensregler.

b) er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikk, snørydding, søppeltømming, utrykningskjøretøy eller vedlikeholdsarbeider.

5. Utleie/utlån av parkeringsplasser

(1) Utleie og utlån av parkeringsplasser er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Utleie og utlån er kun tillatt til andre beboere i borettslaget.

(2) Beboere som ikke er tildelt (disponerer) parkeringsplass i felles garasjeanlegg, har rett til å bli tildelt egen merket parkeringsplass utendørs ved nr. 46 mot Utsiktsveien.

(3) Styret fastsetter hvilken pris som kan tas ved utleie/utlån av parkeringsplass. Betaling avtales mellom utleier og leietaker. Leie for 2019 settes til maks kr. 300 pr. mnd. Leien kan reguleres med

1 mnd. varsel.

6. Plikter – forholdet til ordensregler

 1. (1) Disse parkeringsbestemmelser er en del av borettslagets ordensregler.
 2. (2) Brukere plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende instrukser og pålegg fra borettslaget vedrørende bruken av parkeringsplasser.

7. Bortfall av disposisjonsrett til parkeringsplasser

 1. (1) Disposisjonsrett til parkeringsplasser faller bort dersom generalforsamlingen har vedtatt annen/endret bruk av borettslagets fellesarealer.
 2. (2) Disposisjonsrett til parkeringsplass kan midlertidig falle bort dersom borettslaget skal gjennomføre vedlikeholds, påbyggings- ombyggings eller andre former for moderniseringsarbeider eller rivningsarbeider på bygninger eller eiendommen for øvrig, herunder garasjeanlegget, og dette medfører at parkeringsplassen må benyttes av borettslaget i en nærmere bestemt periode.

8. Tilbakelevering av parkeringsplass

(1) Når disposisjonsrett til parkeringsplass avsluttes, skal bruker tilbakelevere parkeringsplassen i ryddet og rengjort stand.

9. Borttauing av fremmed kjøretøy på tildelt parkeringsplass.

 1. (1) Borttauing av fremmed kjøretøy på tildelt parkeringsplass, besørges av den som disponerer plassen («plasseier»). Utgifter i slike saker, påhviler eier av feilparkert kjøretøy. Dette er et forhold mellom «plasseier» og eier av det feilparkerte kjøretøyet.
 2. (2) Borttauing skal ikke skje før den som eier av kjøretøy er forsøkt varslet om at borttauing vil bli foretatt for vedkommende sin regning, dersom kjøretøy ikke flyttes umiddelbart. Telefonsamtaler bør bekreftes på SMS.
Skroll til toppen